Устав ассоциации

«ЗАРЕЄСТРОВАНО» Міністерством юстиції України                  Наказ №413/5            Від 06 березня 2009 рокуСвідоцтво № 3063Директор департаменту легалізації та регулюваннядіяльності бюро кредитних історій О.М. Семьоркіна                         «ЗАТВЕРДЖЕНО»Установчим з`їздомГромадської організації«Асоціація учасників колекторськогобізнесу України» Протокол №1 від 05 грудня 2008 року 

СТАТУТ

Громадської організації

«АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ
КОЛЕКТОРСЬКОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Громадська організація «Асоціація учасників колекторського бізнесу
України» (далі- Асоціація) – є Громадською організацією, що створена відповідно до Конституції України, Закону України « Про обєднання громадян», яка на добровільних засадах об’єднує громадян України – працівників професійних учасників ринку колекторських послуг та інших громадян з метою сприяння розвитку вітчизняного ринку колекторських послуг та захисту законних інтересів своїх членів

Діяльність Асоціації розповсюджується на всю територію України.

1.2 Повне найменування Асоціації:

українською мовою:
громадська організація «АСОЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОЛЕКТОРСЬКОГО БІЗНЕСУ УРАЇНИ»
скорочена назва АКБУ

російською мовою:
Общественная организация «АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОЛЛЕКТОРСКОГО БИЗНЕСА УКРАИНЫ»
скорочена назва: АКБУ

англійською мовою:
Non-profit organization «ASSOCIATED COLLECTION BUSINESSES of UKRAINE»
скорочена назва: ACBU

1.3 Асоціація здійснює свою діяльність на принципах самоврядування, добровільності,рівноправності її членів, законності та прозорості.
1.4 У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, чинним законодавством та цим статутом.
1.5 Місцезнаходження Асоціації: м. Київ, вул. Павловська, буд. 9.

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АССОЦІАЦІЇ

2.1 Головна мета діяльності Асоціації полягає у сприянні розвитку та формуванні цілісного, прозорого, справедливого та ефективного ринку колекторських послуг в Україні, підняттю престижу працівників суб’єктів колекторського ринку шляхом реалізації громадянами – членами Асоціації – своїх прав і свобод, захисту спільних прав та інтересів членів Асоціації . Асоціація сприяє взаємодії з органами державної влади в галузі сприяння створенню нових та вдосконаленню існуючих законопроектів в галузі розвитку колекторського бізнесу в Україні.

2.2. Основним завданням Асоціації є :
— сприяння взаємодії з органами державної влади в створенні нових та вдосконаленні існуючих законопроектів в галузі розвитку колекторського бізнесу в Україні
— сприяння наданню колекторським агенціям, юридичним компаніям, банківським установам, страховим компаніям та іншим організаціям інформаційно – аналітичної, методичної, правової та іншої допомоги в їх роботі по обслуговуванню клієнтів
— сприяння збиранню і поширенню інформації, що стосується наданню колекторських послуг, в інтересах учасників Асоціації і громадськості шляхом видання фахових журналів, довідників та іншої галузевої літератури, регулярного проведення конференції,семінарів, освітніх заходів;
— сприяння розвитку стосунків українських колекторських компаній з закордонними
партнерами, їx союзами та асоціаціями;
— аналіз та сприяння втіленню позитивного закордонного досвіду на українському
ринку колекторських послуг;
— сприяння аналізу тенденції розвитку вітчизняної банківської системи, економіки в
цілому та відповідне реагування та сприяння впливу на ринок колекторського бізнесу.
— сприяння виробленню рекомендацій та втіленню у життя перспективної колекторської політики;
— сприяння вдосконаленню законодавчої та нормативної бази з питань функціонування
колекторського бізнесу, які б забезпечували подальший розвиток цього ринку;
— координація діяльності членів Асоціації
— представлення та захист законних інтересів членів Асоціації у державних органах,
судах i громадських організаціях;
— сприяння проведенню виставок, конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад з питань
розвитку ринку колекторських послуг;
— сприяння вдосконаленню та розвитку системи підготовки, перепідготовки i
підвищення кваліфікації кадрів.
2.3. Для реалізації мети та завдань Асоціація у встановленому чиним законодавством порядку:
— вживає заходи щодо привернення уваги широкого кола громадськості для вирішення
проблем підвищення якості надання колекторських послуг;
— ініціює i сприяє проведенню конференцій, семінарів, освітніх та благодійних заходів;
— сприяє організації підвищення кваліфікації кадрів, проведенню заходів з соціального,
економічного розвитку, поліпшенню умов роботи учасників Асоціації;
— представляє та захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх учасників в
державних та громадських органах ycix рівнів та надає консультативну допомогу;
— одержує від органів державної влади i управління та органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
— вносить пропозиції до органів влади i управління;
— виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові i немайнові права;
— розповсюджує інформацію i проводить пропаганду своїх ідей i цілей;
— ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання, надає допомогу в їх
створенні.
2.4. Асоціація проводить свою роботу самостійно, встановлює громадські контакти з комерційними структурами, іноземними фірмами, міжурядовими та міжнародними організаціями.
Асоціація проводить іншу роботу, яка відповідає її цілям та завданням, передбаченим цим Статутом, та не суперечить чинному законодавству України.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ


3.1. Асоціація набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації.
3.2. Асоціація згідно чинного законодавства є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку та штампи з назвою, емблему та інші атрибути, зразки яких затверджуються Радою Асоціації. Символіка реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.
3.3 Асоціація має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та
особисті немайнові права i нести обов’язки, бути позивачем i відповідачем в судах.
Асоціація відповідає по своїх зобов’язаннях усім належним їй майном.
3.4 Асоціація має право вступати до об’еднань, спілок (в т.ч. міжнародних).
3.5 Асоціація утворюється і діє з всеукраїнським статусом.


4. УМОВИ I ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ,
ВИБУТТЯ 3 HEЇ

4.1. Членство в Асоціації може бути індивідуальним та колективним. Вступ до
Асоціації здійснюється на підставі заяви, яку розглядає Рада Асоціації.
Вимоги до претендентів на вступ до Асоціації визначаються внутрішнім Положениям Асоціації «Про членство в Асоціації» яке затверджується Радою Асоціації.
Рішення про прийом до членів Асоціації приймає виключно Рада Асоціації.
4.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути працівники, що зайняті в
області колекторського бізнесу, віком від 22 років та поділяють статутні завдання Асоціації та сплачують членські внески.
4.3. Колективними членами Асоціації можуть бути колективи установ, підприємств i організацій — професійних учасників колекторського ринку, які підтримують основні завдання Асоціації, приймають участь у їx реалізації та сплачують членські внески.
Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх представників. Для колективних членів крім заяви потрібно рішення зборів колективу про вступ до Асоціації. .
4.4. Місцеві осередки можуть створюватися за територіальним принципом та
об’єднувати не менше ніж трьох oci6. Місцеві осередки підлягають реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку та набувають прав юридичної особи згідно законодавства України. Місцеві осередки без прав юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування.
Місцеві осередки діють на підставі власного Положення, яке не повинно суперечити Статуту Асоціації та затверджуються Радою Асоціації
4.5. Членство в Асоціації припиняється:
а). у зв’язку з виключенням члена з Асоціації;
б). при виxoдi члена з Асоціації;
в). зміна членом Асоціації своєї основної діяльності.
4.6. Виключення члена з Асоціації відбувається в paзi:
а). якщо член Асоціації не виконує вимог, передбачених чинним законодавством, даним Статутом, а також іншими актами або рішеннями Асоціації;
б) якщо член Асоціації своїми діями спричинив шкоду репутації Ассоціації.
4.7 Член Асоціації може вийти з Асоціації добровільно відповідно до заяви
поданої до Ради Acоціації. .
4.8 Правила, строки i процедура припинення членства в Асоціації визначаються
даним Статутом, іншими внутрішніми актами Асоціації.
4.9 Рішення про виключення із членів Acоціації приймається Радою Асоціації.
Рішення про виключення із членів Aсоціації може бути оскаржене до вищого за
підпорядкованістю органу Асоціації.

5. ПРАВА I ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Кожен член Асоціації має право:
— одержувати інформацію про діяльність Асоціації i ii органів;
— брати участь в Загальних зборах членів Асоціації;
голосувати з ycix питань, винесених на розгляд Загальних зборів;
обирати i бути обраними до керівних та контрольних органів Acціації та отримувати
інформацію про їx роботу;
— брати участь у визначенні основних напрямів діяльності робочих органів Асоціації, a
також у Bcix заходах, що здійснює Acoцiaцiя;
-обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації та вносити пропозиції щодо
вдосконалення роботи Асоціації;
— виступати за дорученням Асоціації повноважним представником у міжнародних,
державних, громадських, політичних та інших організаціях;
— одержувати методичну та організаційну допомогу в реалізації проектів, схваленій
керівними органами Асоціації;
— брати участь в роботі над документами, які визначають основні напрямки діяльності
Асоціації, подавати до Виконавчої Дирекції пропозиції i рекомендації;
— користуватися методичними розробками i матеріально-технічними засобами Асоціації, а також послугами, консультаціями i рекомендаціями, що їх надають Асоціація чи її органи;
— вийти iз членів Асоціації
5.2. В будь-яких публічних заявах член Асоціації має право згадувати про своє
членство в Асоціації.

5.3. Члени Асоціації зобов’язані:
— сприяти своєю діяльністю досягненню головних цілей i завдань Асоціації;
— сприяти укріпленню захисту iнтepeciв учасників колекторського ринку;
— дотримуватися вимог чинного законодавства, Статуту Асоціації;
— виконувати ршення керівних органів Асоціації;
— вчасно сплачувати членські внески;
— розвивати співробітництво та взаємну підтримку між усіма членами Асоціації;
— брати активну участь у досягненні цілей i завдань Асоціації;
— вживати заходи для усунення недоліків в роботі i помилок, якщо того вимагають
органи Асоціації;
— постійно інформувати Асоціацію про свої пропозиції з питань вдосконалення законодавства;
— підвищувати професійний рівень i компетентність та дотримуватися у своїй роботі
основних вимог i цілей Acоціації;
— регулярно сплачувати членські внески.

6. СТАТУТНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ


6.1. Статутні органи Асоціації:
— Загальні збори;
— Президент; .
— Рада Асоціації;
— Ревізійна комісія
— Виконавча Дирекція.
6.2. Найвищим керівним органом Асоціації є Загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на piк. Рішення про скликання чергових загальних зборів приймається Радою Асоціації, а позачергових загальних зборів — на вимогу не менше однієї третини членів Асоціації, ревізійної комісії.
Про скликання, порядок денний загальних зборів Рада Acoціації оголошує не пізніше, як за місяць до дати проведення Загальних зборів.
6.3. Загальні збори Асоціації:
— визначають основні напрямки діяльності Асоціації;
— затверджують статут Асоціації;
— розглядають i затверджують довгострокові програми діяльності Асоціації;
— обирають Раду Асоціації, членів Ревізійної комiciї строком на один piк;
— вносять зміни та доповнення у Статут Асоціації;
— розглядають та затверджують звіт Президента, Ради Асоціації, Виконавчої Дирекції, Ревізійної комісії, дає оцінку їxньої діяльності;
— приймають рішення про припинення діяльності Асоціації;
— реалізують право власності на майно та кошти Асоціації;
— затверджують Положення про діяльність Ревізійної комicii;
— приймають рішення з інших питань діяльності Асоціації.

Загальні збори приймають рішення простою більшістю голосів. Загальні збори правомочні приймати piшeння, якщо присутні не менше двох третин членів Асоціації. Порядок проведення Загальних зборів визначається Регламентом який затверджуеться Загальними Зборами Асоціації.
6.4. Президент Асоціації призначається Радою Асоціації строком на один рік.
— Президент Асоціації не входить до складу Ради Асоціації;
— Президент діє виключно в межах компетенції наданної йому Радою Асоціації;
— рішення Ради Асоціації є обов’язковими для виконання Президентом;
— Президент підзвітний та підконтрольний Раді Асоціації;
— Президент представляє Асоціацію в ycix установах та організаціях України та за її межами;
— Президент вживає зaxoдiв щодо розширення сфер дiяльнocтi та впливу Асоціації в межах визначених цим Статутом та чинним законодавством України.

6.5. Рада Асоціації є постійно діючим керівним органом, що діє в період між
Загальними зборами.
Кількість члeнiв Ради Асоціації, порядок та строк їx обрання визначаються в Положенні «Про Раду Асоціації», яке затверджується Загальними зборами Асоціації.
6.6. Рада Асоціації:
— обирає зi свого складу Голову Ради строком на півроку;
— призначає Президента Асоціація строком на один piк;
— призначає Виконавчого Директора;
— затверджує Положення « Про членство в Асоціації»;
— приймає рішення про прийом нових членів Асоціації та вихід з Асоціації;
— розглядає i затверджує бюджет Асоціації, встановлює poзмip та порядок сплати вступних та членських внесків до Асоціації;
— затверджує положення про діяльність органів Асоціації;
— готує та оприлюднює звіт про діяльність Асоціації;
— здійснює скликання чергових Загальних з6opiв;
— здійснює інші функції відповідно до Положення про Раду Асоціації, яке затверджується Радою Асоціації.
6.7. Виконавчим органом Асоціації є Виконавча Дирекція. Керівництво Виконавчою Дирекцією здійснює Виконавчий Директор. Виконавчий Директор призначається Радою Асоціації строком на один piк.
6.8. Виконавчий Директор:
— встановлює чисельність та затверджує штатний розпис Виконавчої Дирекції;
— призначає на посади до Виконавчої Дирекції;
— відкриває i закриває рахунки в установах банку;
— підписує документи, прийняті в межах його компетенції;
— готує та подає до Ради Асоціації кошторис Асоціації на поточний piк;
— здійснює інші функції, передбачені цим Статутом та делегованими йому іншими статутними органами Асоціації;
— одноособово, без довіреності укладає правочини i здійснює дії від iмені Асоціації за винятком дій відносних до компетенції інших статутних oрганів Асоціації.
— до призначення Виконавчого Директора Асоціації повноваження ВиконавчогоДиректора покладаються на Голову Ради Асоціації.

6.9. Контроль за дотриманням Статуту, формуванням та використанням коштів та власності Асоціації, виконанням рішень Загальних зборів та інших керівних органів Асоціації здійснює Ревізійна комісія, яка обирається простою більшістю голосів членів Асоціації, присутніх на Загальних зборах, в кількості п’яти oci6 яка підзвітна Загальним зборам.
Голова Ревізійної комiciї обирається на Загальних зборах, а в paзi дострокового вибуття -на засіданні Ради Асоціації з наступним затвердженням на чергових чи позачергових Загальних зборах строком на один рік.
Діяльність Ревізйної комicii регулюється Положенням, затвердженим Загальними зборами.


7. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ

7.1.Джерелами коштів Асоціації є:
— вступні та членські внески;
— спонсорські внески;
— добровільні пожертвування, подарунки, об’єкти інтелектуальної власності, що надходять від фізичних i юридичних oci6;
— інші надходження, що не заборонені законом.
7.2 Кошти Асоціації є її власністю.
7.3 Для забезпечення виконання своїх статутних цілей i завдань члени Асоціації
щоквартально сплачують членські внески.
7.4. Власність Асоціації може мати форми нерухомості, інтелектуальної власності, фінансових зобов’язань, цінних паперів, майна тощо.
Асоціація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а члени Асоціації не відповідають за зобов’язання Асоціації.
7.5. Асоціація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність,
реєструється в органах державної податкової адміністрації та вносить до бюджету платежі у порядку i розмірах, передбачених законодавством.
7.6. Власність Асоціації належить виключно Асоціації, якщо інше не визначається самою Асоціацією, рішенням суду або згідно з чиним законодавством. Власність та кошти Асоціації використовуються для досягнення статутних цілей та завдань i не можуть розподілятися між членами Асоціації.


8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ.

8.1. Зміни i доповнення до Статуту Асоціації затверджуються Загальними зборами та підлягають peєcтраціїi в встановленим Законом порядку.
8.2. Про зміни та доповнення до Статуту в п’ятиденний термін повідомляється реєструючий орган.


9. ПРИПИНЕННЯ ДІЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

9.1. Припинення діяльності об’єднання громадян може бути проведено шляхом
його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
Ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів Асоціації, якщо за рішення подано не менше двох третіх голосів членів Асоціації, присутніх на Загальних зборах, або за рішенням суду.
9.2. Ліквідація Асоціації здійснюється Ліквідаційною комісією, яка утворюється
Загальними зборами, на яких прийнято рішення про ліквідацію, або за рішенням суду.
Орган, який прийняв рішення про ліквідацію, призначає Ліквідаційну комісію.
9.3. Реорганізація Асоціації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів.
Bci права i обов’язки Асоціації переходять до правонаступника.
9.4. У разі ліквідації Асоціації майно та кошти після задоволення вимог
кредиторів не можуть перерозподілятися між членами Асоціації, а використовується
відповідно до рішення Загальних зборів Асоціації, для виконання статутних завдань
або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням
суду спрямовуються у доход держави.
9.5. Асоціація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності
якої є одержання прибутку.